IMPRINT
Polski   English
HOME

REGULAMIN IMPRINT 2014

3 MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE SZTUK GRAFICZNYCH
IM. TADEUSZA KULISIEWICZA W WARSZAWIE

ORGANIZATORZY TRIENNIALE / Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
TEMAT / Iluminacje
WYSTAWA / Budynek orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie
/ 31 maja 2014 – 30 sierpnia 2014

Wystawa ma zaprezentować szeroko rozumianą grafikę / wykorzystującą tradycyjne i współczesne
techniki, z uwzględnieniem instalacji graficznych oraz prac łączących grafikę z multimediami /
poszerzając współczesne rozumienie grafiki artystycznej. Wezmą w niej udział zaproszeni imiennie
artyści z Polski i ze świata.

Udział w wystawie jest bezpłatny.

Każdy artysta proszony jest o przesłanie do 4 prac, które powstały po 2010 roku, związanych
z przewodnim tematem Triennale IMPRINT 2014 – Iluminacje.

Prosimy o przesłanie drogą mailową reprodukcji prac w formie plików / 72 dpi dłuższy bok 30 cm.
formacie jpg / w terminie do 24 marca 2014 roku.

Artyści którzy mają prace w formie instalacji lub wymagające specjalnej prezentacji proszeni są
o wcześniejsze przesłanie projektu ekspozycji drogą mailową, autorzy prac video mogą podać adresy
stron na których film, prezentacja jest do obejrzenia.

Po otrzymaniu zaproszenia prosimy o potwierdzenia udziału w wystawie! Prosimy o przesłane informacji
o udziale w wystawie na adres e-mail imprint@asp.waw.pl w terminie do 24 marca 2014 roku
Każdy artysta biorący udział w wystawie zobowiązany jest do potwierdzenia przysługujących mu praw
autorskich do przedkładanych dzieł według wzoru zamieszczonego w formularzu zgłoszeniowym.
Udział w wystawie Triennale jest automatycznie wyrażeniem zgody na:
– powierzenie prac organizatorom do końca 2015 roku, w celu ich prezentacji na wystawie
pokonkursowej oraz w innych galeriach w Polsce i za granicą.
– publikowanie nadesłanych prac w TV, prasie, internecie, oraz wykonanie dokumentacji w formie

biuletynów, katalogów, kaset wideo, filmu i CD.
– przetwarzanie danych osobowych autora.


Prace muszą być dostarczone na adres organizatora:
IMPRINT 2014
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
POLAND
osobiście lub pocztą w terminie: od 01 kwietnia 2014 do 25 kwietnia 2014


Prace winny być podpisane i opisane. Do prac należy dołączyć:
– wypełniony starannie formularz zgłoszeniowy
– dokumentację fotograficzną prac na CD / dłuższy bok 20 cm. 300 dpi RGB w formacie tif /
– propozycję projektu ekspozycji w przypadku instalacji przestrzennej.
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac lub na skutek ich
wadliwego zapakowania przez autora.

NAGRODY

Spośród prac artystów biorących udział w wystawie, Międzynarodowe Jury wyłoni laureata Grand Prix
Triennale IMPRINT 2014. Zostaną przyznane nagrody pozaregulaminowe i wyróżnienia
Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza,
Nagroda Fundacji im. Mariusza Kazany
Informacje dotyczące wyników prac Jury będą dostępne na stronie internetowej Triennale:
www.imprint.asp.waw.pl
Decyzją Jury wysokość i ilość nagród może ulec zmianie. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają
odwołaniu.
Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymają imienne zaproszenie do wzięcia udziału w otwarciu wystawy oraz
bezpłatny katalog.

ZWROT PRAC

Prace biorące udział w wystawach zostaną zwrócone artystom na koszt organizatora, bez ubezpieczenia
transportu, w terminie do końca 2015 roku.
Jeśli adres zwrotny nie będzie aktualny prace powrócą do organizatora. Ponowna wysyłka na poprawny
adres przekazany organizatorowi w ciągu roku od czasu zamknięcia edycji Triennale odbędzie się na
koszt artysty. Jeśli autor prac nie poinformuje organizatora o poprawnym adresie w czasie roku od czasu
zamknięcia edycji Triennale, prace przejdą na własność organizatora.

ADRES

IMPRINT 2011
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Grafiki
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
www.imprint.asp.waw.pl

KONTAKT

imprint@asp.waw.pl
imprint@asp.waw.pl

 

Pobierz Regulamin

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Fundacja "Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza" Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie